Sunday, August 31, 2008

Malaysia Budget 2008 For Agriculture Development

For this purpose, a sum of RM6.5 billion is allocated for the agriculture sector.

Several new sources of growth in the agriculture sector have been identified, such as the pioneer project of virgin coconut oil processing, commercialising nira nipah products and breeding of Boer goats. Allocations will also be provided to pioneer organic fertilizer production, utilisation of fertigation technique in planting and mechanisation and automation for farmers.

In 2008, a sum of RM230 million is allocated for the Science Fund, RM300 million for Techno Fund and RM546 million for research institutions. To simplify and expedite the disbursement for agriculture R&D;, a sum of RM300 million will be transferred from the balance of the 9MP ceiling of the Science Fund and Techno Fund to the Ministry of Agriculture.

Among the programmes to be implemented include encouraging the cultivation of floriculture, herbs and spices.

Isunya sekarang, pihak Kementerian Pertanian perlu menjelaskan dengan lebih detail akan pecahan baget 2008 ini. Pihak Kementerian juag perlu bekerjasama dan memantau Jabatan Pertanian sehingga ke peringkat daerah supaya faedah baget 2008 di sektor pertanian boleh sampai ke kumpulan sasaran.

Beberapa masalah yang timbul ialah:
1. Keluhan pekebun kecil yang mengadu bantuan baja, racun atau komponen berkaitan tidak sampai kepada mereka tetapi sampai kepada kumpulan tertntu sahaja.

2. Ada juga pengamal pertanian yang mengeluh kerana gagal mendapatkan maklumat berkaitan pertanian secara online bagi memudahkan kerja mereka. Setengahnya tidak sanggup berdepan dengan pegawai pertanian di Jabatan Pertanian kerana tahap birokrasi ynag tinggi.

3. Daripada pendetailan badget ini, pihak petani boleh menuntut mengikut hak mereka di mana-mana jabatan pertanian di tempat mereka selagi tuntutan itu memenuhi penyataan atau garis panduan ynag diwar-warkan secara online.

4. Perancangan di peringkat tinggi adalah amat menarik tetapi ada keluhan ynag di dengar kerana masalah ynag timbul adalah di peringkat perlaksanaan yang merangkumi masalah berikut:
a. Kualiti perkhidmatan sokongan teknikal pegawai di pej daerah ynag rendah
b. Kesukaran utnuk pertmeu dan berbincang dengan pegawai di pej daerah
c. Saluran perhubungan samada telefon dan email di Pej daerah adalah terlalu rendah.
d. Pemahaman keperluan pej daerah terhadap keperluan petani amat rendah.

Slogan Pertanian adalah Peniagaan tidak akan dirasai oleh petani atau pekebun kecil kerana bimbingan kelompok dan bantuan pengwujudan pasaran tidak disediakan oleh agensi ini.

Ramai juga ynag mengeluh bantuan pasaran ynag disediakan oleh Famna adalah di bawah harga pasaran. Saya dimaklumkan perkara ini berlaku kerana pembelian hasil oleh Fam a sebenarnay dilakukan oleh subcontraktor yang dilantik oleh Fama akibatnya harga telah jatuh dua kali drp harga pasaran.

Banyakl lagi perkara-perkara lain yang akan saya sampaikan. tetpai buat masa ini pihak terlibat bolehlah berfikir bagai mana untuk memperbaiki struktur jentera pertanian di mana dengan harapan budget pertanian 2008 boleh sampai ke kumpulan sasaran yang dikenalpasti.

No comments: